Realizētie projekti

Biedrība „Kodols”sadarbībā ar Kazdangas kultūras, tūrisma informācijas un izglītības centru realizē projektus, organizē apmācības, lekcijas, pieredzes apmaiņas pasākumus un citas aktivitātes iedzīvotājiem.

2010.gadā biedrība sadarbībā ar Kazdangas pagasta pārvaldi organizēja pasākumus Sorosa fonda Latvija projektā "Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem „Nāc, mācies, dari,-tu to vari!””. Dažādu paaudžu iedzīvotāji varēja apgūt 16 izglītības programmas viena gada laikā. Šie pasākumi bija vērienīgi; tajos piedalījās ap 400 iedzīvotāju, t.sk. skolēni, bērnudārza audzēkņi. Dzīve kopienā kļuva rosīgāka un interesantāka, biedrībā iestājās jauni biedri, attīstījās sadarbība starp skolu, pašvaldību, uzņēmējiem, citām NVO novadā un Latvijā.
Kazdangā tika atklāts Saieta nams, kurā ierīkots Bērnu attīstības centrs.

2011. gadā biedrība „Kodols” sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā realizēja labdarības projektu „Bērnu centrs Kazdangā”. Bērnu centrs tika ierīkots atjaunotajās telpās un aktīvi darbojas; notiek pasākumi sadarbībā ar Kultūras centru, muzeju, bibliotēku. Iegādātas galda spēles: tenisa galds, novusa galds, galda futbols un galda hokejs, kā arī mēbeles bērnu centram.
Realizēts biedrības projekts ELFLA programmā„Veļas mazgātavas un dušas remonts un aprīkojuma iegāde Kazdangas pagastā”. Kazdangas plašajā Kultūras centrā ir izremontētas telpas, kurās ierīkota pirts, dušas, tualete.  Iegādāti 2 veļas mazgājamie automāti, garderobes skapji, un pakalpojums ir pieejams visiem iedzīvotājiem laukos.
Biedrība „Kodols” sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā, vadītāja Rakele Moreno, organizēja pensionāriem nodarbības projektā „ Palīdzot sev, palīdzu citiem,- kvalitatīvu dzīvi pensionāriem”. Projektu finansēja Sabiedrības Integrācijas fonds un Šveices konfederācija, kā arī  Spānijas biedrība „Fundacion Promocion Social de la Cultura”.Vecākās paaudzes apmācība notika 9 dažādās programmās: rokdarbi, vingrošana, kulinārija, slimnieku kopšana, psiholoģija, IT prasmes, žurnālistika, ekskursijas. Pasākumi notika Kazdangā, Rokaižu pansionātā un Cīravā, Liepājā, tā dodot iespēju iesaistīties daudziem  novada iedzīvotājiem.
Biedrība „Kodols” saņēma finansiālu atbalstu no Latvijas Hipotēku un zemes bankas projektam „Radīt, sev un citiem prieku darīt!” Kazdangas pilī notika dažādas radošās darbnīcas: papīra izgatavošana, ziepju vārīšana, filcēšana, zīda apgleznošana, sveču dekorēšana, rotu izgatavošana. Ziemassvētku laikā pašu darinātos darbiņus dāvāja Rokaižu pansionāta iemītniekiem, tādējādi veicinot līdzcietību sabiedrībā.
Budapeštā, Ungārijā, notika ES finansēta projekta „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” ietvaros organizēta starptautiska konference, kurā Latvijas delegācijas 16 biedrību sastāvā bija arī biedrības „Kodols” locekle. Projektu vadīja Izglītības attīstības centrs (IAC) Rīgā.
Biedrība „Kodols” iesaistījās NVA pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”; strādāja 3 brīvprātīgie jaunieši, apgūstot projektu vadītāja asistenta prasmes,  tūrisma jomā, kā aŗī organizējot pasākumus bērniem Kazdangas Bērnu centrā.


2012.gadā biedrība  sadarbībā ar 12 Latvijas biedrībām projekta  „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai” ietvaros vadīja Kazdangā  projektu „Alokstes upes un krastu sakopšana –tūrisma un sporta attīstībai Aizputes novadā”. Projekta rezultātā iztīrīta upe 10 km posmā, iepazītas dabas un kultūrvēsturiskās vietas, uzlabota infrastruktūra tūrisma un sporta pasākumu norisei, iegādāti instrumenti un materiāli tūrismam, laivošanai un jaunsargu apmācībai.


2013. gadā NVA pasākumā biedrības darbā  iesaistījās 2 brīvprātīgie jaunieši, kuri vēlāk veiksmīgi atrada darbu.
Pagastā dzīvojošie vecākā gada gājuma cilvēki kopā ar „Kodola” biedriem izveidojuši pensionāru ansambli, piedalās jaunu ideju apguvē un pieredzes apmaiņā citos novados.
Starptautiskajā projektu konkursā “Eiropas iedzīvotāji kopienu attīstībai” biedrība realizēja projektu “Veiksmīgas tūrisma vietas un uzņēmējdarbības attīstīšana Kazdagā, vietējiem jauniešiem izpētot kultūrvēsturi un šodienas vērtības” kopā ar 18 Latvijas kopienu projektiem. Projekta mērķis - sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas, attīstīt viņu profesionālās, sociālās prasmes, lai veicinātu tūrisma uzņēmējdarbību Kazdangā un aktivizētu sabiedrību. Iepazītas kultūrvēsturiskās vietas, izveidota interesanta karte, apmeklēti jaunie uzņēmēji Kazdangā, ar Medeņu ģimeni apgūts sens arods –maizes cepšana, uzsākta sadarbība ar Liepājas gidu Kristeru Kraftu, sagatavota prezentācija un ievietota informācija medijos.
2013. gadā NVA pasākumā biedrības darbā  iesaistās 1 brīvprātīgais jaunietis.
Gada nogalē biedrības biedri un citi interesenti piedalījās Ideju talkā. Diskusijā tika iztirzātas problēmas, izdarīti secinājumi un meklēti risinājumi pagasta teritorijas attīstībai kā dzīves, darba un atpūtas vietai. Noteikta tālākā rīcība un atbildības.


2014.gadā Liepājas rajona partnerība un Lauku atbalsta dienests atbalstījuši biedrības "Kodols" LEADER projektu "Mehānisko peldlīdzekļu, velosipēdu un aprīkojuma iegāde iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Kazdangā". Īstenojot projektu, paredzēts iegādāties trīs katamarānus, vienpadsmit velosipēdus un divus tandēmus, kurus varēs iznomāt kolektīviem pasākumiem – klašu ekskursijām, nometņu dalībniekiem, tūristiem un citiem organizētiem pasākumiem pieaugušo uzraudzībā. Vienpadsmit velosipēdi jau ir iegādāti. Jau 3. maijā ar tiem varēs piedalīties velobraucienā "Ripo pretī pavasarim 2014", kas katru gadu maija sākumā notiek Kazdangā.

Ar Sorosa fonda Latvija atbalstu projektu jauniešiem „Vēro, domā, darbojies” realizēs Kazdangas NVO „Kodols”. Projektam piešķirts finansējums -1 500 EUR. Projekta mērķi ir 1)attīstīt jauniešu kvalitatīvās fotografēšanas  un video filmēšanas prasmes, 2) apzināt radošas metodes, kā ar fotogrāfiju un filmēšanu kā vizuālās metodes palīdzību var atainot jauniešu redzējumu par demokrātiju, 3) veicināt jauniešu pašizaugsmi un sadarbību jauniešu starpā. Jaunieši apgūs tādas profesionālas lietas kā  saturiskumu filmēšanā un fotogrāfijā,   izkops analītisku attieksmi savā attīstībā. Projektā paredzētas praktiskas nodarbības radošajās mākslās - fotografēšanā un filmēšanā. Tiks organizēta fotoizstāde, plenērs fotografēšanā un filmēšanā sadarbībā ar Aizputes novada jauniešu organizāciju „NEXT”, avīzi „KURSAS LAIKS”, Aizputes TV.  Projekta noslēgumā notiks pieredzes apmaiņa ar Aizputes novada jauniešu organizāciju „NEXT” un Brocēnu novada pašvaldību, kuras realizē apmācības, brīvprātīgo darbu un citas aktivitātes jauniešiem.

IV. Sadarbības partneri
Uzņēmēji: SIA „ELPA”, SIA „VĒRSĪTIS”,SIA”Eko Vīni”, zemnieku saimniecības
Biedrības: Kopienu attīstības centrs, Izglītības attīstības centrs, Biedrība „Baltās māja Līvānos”, Siguldas biedrība „Cerību spārni”.
Aizputes novada pašvaldība

V. Tālākā rīcība kopienas dzīves rosināšanai un apdzīvotas vietas attīstībai:
Muižas kompleksa un Kazdangas parka attīstības veicināšanas stratēģijas izstrāde 2014.gadā.

1. Muižas kompleksā:
 Jauna kultūras un tūrisma pakalpojuma piedāvājuma izveide Kazdangas muižas kompleksā: pilī, Kavalieru namā, Klētī, Kultūras un Izglītības centrā, Saieta namā, Māteru Jura Kazdangas pamatskolā.
2. Kazdangas parkā: atpūtas un sporta iespēju piedāvājumi sadarbībā ar uzņēmējiem. Dzirnezera floras un faunas izpēte.
3. Vēsturisko ēku mākslinieciski arhitektoniskās izpētes un rekonstrukcija:. Turpinās finansējumu piesaiste no Valsts Kultūrkapitāla fonda, ERAF, ELFLA un citām programmām pils, Kavalieru nama, Klēts atjaunošanai.
4. Sadarbības veicināšana ar novada uzņēmējiem: ražojumu groza piedāvājuma izveide, to popularizēšana pagasta, novada un reģiona pasākumos. Sadarbības veicināšana.

Informācija par projekta pasākumiem un biedrības „Kodols” darbību atrodama blogā www.kazdangaspils.com


Informāciju sagatavoja biedrības locekles Biruta Konrāde un Māra Tīmane


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru